wtorek, wrzesień 29, 2020

Wirtulany spacer po szkole

Procedury bezpieczeństwa

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE W

ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZYZAKŁADOWYCH PBP „CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A. w Krakowie, w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników, rodziców i uczniów szkoły.

Celem procedury jest:

·       zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem lub chorobą COVID-19,

·       umożliwienie uczniom udziału w egzaminach, konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych organizowanych na terenie szkoły.

·       określenie działań, które zminimalizują możliwość zakażenia.

Procedury obowiązują do odwołania i  będą aktualizowane na bieżąco.

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

·       Na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa (bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną)

 

·       Nauczyciel, uczeń, pracownik administracji, nie może wejść na teren szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 

·       W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

·       Do budynku wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy wchodzą i wychodzą wejściem głównym,

 

·       Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły

 

·       Każda osoba przed wejściem do szkoły ma bezwzględny nakaz odkażenia rąk płynem do dezynfekcji. Zaleca się również częste odkażanie /mycie dłoni w trakcie pracy/nauki. Ręce należy odkażać / myć wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w placówce

 

  • Nie należy nosić biżuterii w szkole, – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk

 

·       Pracownicy/nauczyciele/uczniowie nie przemieszczają się bez konkretnej przyczyny po placówce.

 

·       Pracownicy administracji podczas obecności uczniów i nauczycieli w szkole, przebywają w swoich pomieszczeniach, ograniczając kontakt do minimum i dbają podczas kontaktu o zachowanie dystansu – 2m.

 

·       Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu prowadząc konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, biorą udział w pracach zespołów nadzorujących egzamin maturalny i zawodowy, a pozostali kontynuują edukację zdalną.

  • Nauczyciele i pracownicy szkoły, wykonujący pracę zdalną, w godzinach pracy szkoły są dyspozycyjni (kontakt telefoniczny), aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
  • Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić uczniom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

·       Zasady korzystania z biblioteki szkolnej – odpowiedzialny – nauczyciel bibliotekarz p. E. Byszewska

  • Personel obsługowy – sprzątaczki:

ü  Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarnych – odpowiedzialny – M. Lubaś

ü  Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów – odpowiedzialny – M. Lubaś

ü  Dezynfekują urządzenia elektroniczne: komputery, klawiatury itp. – odpowiedzialny – M. Lubaś

ü  Po zakończeniu egzaminów, konsultacji ozonują sale – odpowiedzialny – M. Lubaś

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

·       Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

·       Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

·       Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

·       Przygotowuje procedury bezpieczeństwa, przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady dystansu społecznego i reżimu sanitarnego

·       Jest zobowiązany przygotować i  upowszechnić wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.

·       Przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuje pracowników, jak należy je stosować.

·       Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

·       Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).

·       W razie potrzeby zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice – odpowiedzialny M. Lubaś

·       Zapewnia sprzęt i środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

·       Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, umieszczone w widocznych miejscach, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.

·       Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy ), płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji.

·       Przeprowadza spotkania z pracownikami zwracając uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.

·       Jest odpowiedzialny za umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

·       Przygotowuje wraz z wychowawcami ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJACE W CZASIE EGZAMINÓW/UDZIELANIA KONSULTACJI UCZNIOM PRZEZ NAUCZYCIELI W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID –

·       Od 25 maja br. rozpoczynają się konsultacje maturalne dla uczniów klasy IV technikum.

·       Konsultacje dla uczniów kl. IV będą odbywać się w sali nr 10 lub na świetlicy.

·       Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły.

·       Grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób.

·       Konsultacje odbywać się będą według harmonogramu przygotowanego przez dyrektora szkoły i zamieszonego na stronie internetowej szkoły.

·       Przed wejściem do szkoły, należy zdezynfekować buty.

·       Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją dezynfekcji

 

·       Podczas konsultacji, egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)      Uczniowie, nauczyciele według harmonogramu, zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

2)      inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

·       Nauczyciele, mają obowiązek wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

·       Konsultacje dla uczniów, odbywają się w salach wyznaczonych przez dyrektora

·       Sala w której odbywają się konsultacje, uwzględnia zachowanie dystansu społecznego – 2m. (1 uczeń – 1 ławka, min. 1,5m odległości między stolikami)

·       W Sali podczas konsultacji może przebywać maksymalnie 12 uczniów.

·       Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów, podręczników itp.

  • Na zajęcia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, chyba , że zaistnieje sytuacja wyjątkowa.

·       Nauczyciel zarządza przerwę dla uczniów maksymalnie po 45 minutach i wietrzy salę min. raz na godzinę. Grupa spędza przerwę pod nadzorem nauczyciela.

·       Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

·       Nauczyciel zwraca uwagę uczniom, aby zachowywali dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły i po wyjściu.

·       Nauczyciele  stosują się do zasad: higieny rąk (mycie i dezynfekcja), higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), konieczności stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk.

  • Nauczyciel po zakończeniu zajęć sprowadza uczniów z zachowaniem odstępu do drzwi wyjściowych lub pomieszczenia wyznaczonego na szatnię i pojedynczo wpuszcza do szatni. Uczeń przebiera się opuszcza szatnię  i dopiero może zostać wpuszczony kolejny uczeń.

·       Po zakończeniu konsultacji nauczyciel wietrzy salę (otwiera okna).

·       Po konsultacjach sala jest dezynfekowana i ozonowana – odpowiedzialny – panie sprzątające, M. Lubaś

·       Należy monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach – odpowiedzialny p. M. Lubaś.

·       Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

·       Rodzice zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

·       W przypadku zaobserwowania przez  nauczycieli  niepokojących objawów chorobowych ucznia, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID - 19

·       Nauczyciele/pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie                         ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną oraz powiadomić Dyrektora. W razie pogarszania się  stanu zdrowia zadzwonić  na pogotowie (999 lub 112) i poinformować, że mogą być zakażeni  koronawirusem.

·       Na bieżąco należy śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

·       W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy:

ü  niezwłocznie odsunąć go od pracy,

ü  powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną Organ Prowadzący,

ü  stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

ü  przygotować listę osób przebywających  w tym samym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie  zaleca się im stosowanie do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

ü  obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

ü  należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

·       W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy

ü  niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną wyżej

ü  ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie,

ü  stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się
do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną

·       W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

 

Dyrekcja Szkoły

mgr Beata Głuch

dr inż. Piotr Kordzikowski